Esch2022: Money Moula GossTown – The Real Gs


A Esch, des terrains inhabitables sont rendus habitables, quelles qu’en soient les conséquences.Même les jeunes artistes Ka, Di et Jo n’ont pas pu sauver leur quartier, GossTown, mais ils savent qui est responsable : Dan Kaemmpfer, conseiller mielleux chez Eescht & Jonk pour la capitale culturelle Esch2022. Le message est clair : si vous tapez sur les gens d’Esch, on vous renvoie des pierres.

Zu Esch gëtt onbewunnbaren Terrain bewunnbar gemeet, egal wat d’Konsequenzen sinn. Och déi jonk Kënschtler Ka, Di a Jo konnten hir Plaz, GossTown, net retten – mee si wësse wie Schold dorunner ass: den Dan Kaemmpfer, schmierege Beroder bei Eescht & Jonk a Leader vun der Kulturhaaptstadt Esch2022. Hire Message ass kloer: wien op Escher Leit schléit, kritt Steng zeréckgeschoss.

In Esch, uninhabitable terrain is made habitable, no matter what the consequences. Even the young artists Ka, Di and Jo couldn’t save their place, GossTown – but they know who’s to blame: Dan Kaemmpfer, sleazy consultant at Eescht & Jonk for the cultural capital Esch2022. The message is clear: if you pick on Esch people, you get stones in return.