Ouverture vum Bâtiment4

(LU)

Den Bâtiment4 mécht seng Dieren op – ass eng Alternativ am Kultursecteur méiglech?

Den 11.12. ass no laangem Waarden endlech déi offiziell Ouverture vum Bâtiment4, enger vun enger ganzer Rei neien Kulturinstitutiounen zu Esch/Uelzecht. Richtung22 wäert ee vun den permanenten Occupat*innen vum Gebai sinn a fënnt domat fir déi éischte Kéier a sengem 11-Järegen Bestoen eng fest Heemecht.

Den Batiment4 stell eng Erausfuerderung an virun allem eng Chance duer. Wäert et méiglech sinn eng Alternativ ze schafen? Eng inklusiv, solidaresch, ökoresponsabel an onofhängeg Plaz zu Lëtzebuerg – oppen fir jiddwereen an oppen fir nei Iddien?

Den Uert vum Batiment4 ass symbolträchteg – um Site vun der fréierer Metzeschmelz an direkt um Schlassgoart ass souwuel d’Vergaangenheet wéi och d’Zukunft vun der Stad ze spieren. An der Tëschenzäit stoung d’Gebai eidel an déi verloossen Plazen ronderëm sinn heefeg zum Réckzuchuert fir déi Leit ginn, fir déi keng Plaz an der Mëtt vun der Gesellschaft ass. Elo geet et ëm vill Suen. D’Gebäi gëtt net aus Altruismus Konschtschafenden iwwerlooss. Den Batiment4 soll genee wéi de Ferro Forum d’Gelänn “aktivéieren”, d.h. den Site op deem d’AGORA een neien Quartier plangt schonn an d’Bléckfeld vum Public an natirlech och vun Investisseuren réckelen. D’Entwécklung vum Site an och d’insgesamt d’Entwécklung vun Esch/Uelzecht mam Zil ee modernen Technologie-Standuert ze ginn steet de Moment am Zeechen vun der Kultur. Kultur kann séier zum Instrument vun der Ausgrenzung ginn amplaz dass se Mënschen zesummebréngt.

Mir hunn eis trotzdeem decidéiert, fir Deel vum Projet Batiment4 ze ginn. Mir mengen, dass déi geplangten Entwécklung vun Esch déi mir problematesch fannen awer keen Automatismus ass. Et kann och nach ganz anescht kommen. Mir mengen, dass dringend eng Plaz zu Lëtzebuerg gebraucht gëtt fir eng engagéiert Subkultur opzebauen – a wann dat grad am Kär vun der Wuesstumsspiral, wärend Esch2022 an en plus an engem Gebai vun ARCELOR geschitt, da kann de B4 zu engem positive Symbol ginn.

Mir ruffen dowéinst weider Organisatiounen dozou op, sech ze mellen, Deel vun dësem Experiment ze ginn an mat eis zesummen dofir ze suergen, dass de Batiment4 eng wierklech Alternativ gi wäert.


(FR)

Le Batiment4 ouvre ses portes. Une alternative est-elle possible dans le secteur culturel ?

Le 11 décembre, nous y sommes enfin. Après une longue attente, le “Batiment4”, l’une des nouvelles institutions culturelles d’Esch-sur-Alzette, ouvre officiellement ses portes. Richtung22 est l’une des organisations qui s’installera de manière permanente dans le bâtiment et trouvera ainsi pour la première fois dans l’histoire de ses onze ans d’existence une maison fixe.

Le Batiment4 est à la fois un défi et une opportunité. Sera-t-il possible de construire une alternative ? Un lieu inclusif au Luxembourg, durable et écoresponsable, solidaire et indépendant, ouvert à tous et aux nouvelles idées ?

L’emplacement du Batiment4 est symbolique. Situé sur le site de l’ancienne Metzeschmelz et près du “Schlassgoart”, on y ressent à la fois le passé et l’avenir de la ville. Entre-temps, le bâtiment est resté vide et les places et baraques abandonnées qui l’entourent sont souvent devenues le refuge de personnes pour lesquelles il n’y a pas de place au milieu de la société. Aujourd’hui, la friche Esch-Schifflange est elle aussi une affaire de gros sous. Ce bâtiment n’a pas été confié à des artistes par altruisme. Le Batiment4, tout comme le “Ferro Forum”, sert à ce que l’on appelle l’activation du site, la zone sur laquelle AGORA prévoit de construire un nouveau quartier et qui doit attirer l’attention du public et, bien sûr, des investisseurs. Le développement de ce terrain, tout comme le développement de la ville d’Esch-sur-Alzette en tant que site technologique moderne, est actuellement placé sous le signe de la culture. Mais la culture peut aussi rapidement devenir un instrument d’exclusion au lieu de rassembler les gens.

Nous avons néanmoins décidé de faire partie de Batiment4. Nous sommes convaincus que le développement à nos yeux problématique de la ville d’Esch-sur-Alzette n’est pas un automatisme. L’avenir reste à écrire. Le Luxembourg a un besoin urgent d’un lieu où une sous-culture engagée peut se construire. Et si ce lieu se trouve justement au cœur de la spirale de croissance et se construit pendant Esch2022, en plus dans un bâtiment du plus grand groupe sidérurgique mondial, alors ce lieu peut devenir un symbole positif.

Nous appelons donc d’autres organisations partageant les mêmes idées à se manifester pour faire partie de cette expérience et veiller avec nous à ce que le Batiment4 devienne une histoire à succès et une véritable alternative.


Pressespiggel

“Das Bâtiment 4 in Esch” (SR, 21.02.2022)

Den Batiment4 zu Esch/Uelzecht